Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode www.zdravestavy.sk

ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese www.zdravestavy.sk

1. Základné údaje

ZAGRO Michalovce plus s.r.o.
So sídlom Farská 32, 071 01 Michalovce, Slovensko
IČO:52062601

DIČ: 2120875240

Niesme plátci DPH
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.45025/V

 

Prevádzkarne:

Skladové priestory firmy Zagro Michalovce spol. s r.o, Trhovište 445, 072 04 Trhovište

 

Kontaktné údaje:

ZAGRO Michalovce plus s.r.o.
So sídlom Farská 32, 071 01 Michalovce, Slovensko

E-mail: obchod@zdravestavy.sk

Telefón: +421 915 947950

 

2. Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľ – sa rozumie každý návštevník e-shopu www.zdravestavy.sk, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a ktorý nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – firma ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce
Dopravca – prepravná spoločnosť – Slovenská pošta

E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovar alebo služba sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu www.zdravestavy.sk

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetovej predajne www.zdravestavy.sk je firma ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce

Spotrebiteľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

3. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky správne vytvorené na www.zdravestavy.sk
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

Občianskeho zákonníka

– Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

– Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

– Zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

– Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

– Zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení.

 

3. Objednávka a podmienky dodania

3.1 Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

3.2 Spôsob a forma objednávky:

3.2.1 . Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar a služby. Spotrebiteľ zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou. Spotrebiteľovi je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.
Spotrebiteľ je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.zdravestavy.sk sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu a súhlasí s nimi.
Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne zdravestavy.sk dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v bode 17 tejto zmluvy VOP Ochrana osobných údajov.

3.2.2 Telefonická objednávka asistent predaja : 0915 947 950

3.2.3 formou objednávky na email na obchod@zdravestavy.sk

 

3.2.4 Objednávka musí obsahovať:

3.2.5 údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko a adresa spotrebiteľa , prípadne aj meno a priezvisko osoby príjemcu na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),

 

3.2.6 informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),

3.2.7 dátum objednávky, vybraný spôsob dodania a spôsob úhrady ceny za tovar.

 

Minimálna hodnota objednávky – minimálna hodnota objednávky pre spotrebiteľa nie je stanovená.

 

4. Kúpna cena tovaru

Kúpna cena ( všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % (prípadne 10%DPH ) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v platnej cene. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“, alebo „ZĽAVA“, alebo „VÝHODNÝ NÁKUP“ – Výpredaj ), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru s danou šaržou (dobou minimálnej trvanlivosti). Pokiaľ si spotrebiteľ objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Spotrebiteľ má právo odmietnuť takúto ponuku. Za odmietnutie ponuky sa považuje aj zdržanie sa spotrebiteľa k takejto ponuke predávajúceho.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu www.zdravestavy.sk v momente vykonania nákupu a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami.

Predávajúci má právo upravovať ceny. Pre spotrebiteľa je záväzná vždy cena platná pri odoslaní objednávky.
Predávajúci informuje o cenách na svojej internetovej stránke alebo poskytuje platný cenník spotrebiteľovi.

Predávajúci má právo zmeniť logistické údaje tovaru (napr. veľkosť balenia, hmotnosť, a pod.) uvedené v cenníku.

5. Spôsob úhrady ceny za tovar

Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 5. , platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

 

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
– v hotovosti pri osobnom odbere,
– na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
– platba kartou online cez platobnú bránu 24 Pay

– bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu

 

Ako doklad o úhrade slúži faktúra alebo doklad z registračnej pokladne.

Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplnej úhrady spotrebiteľom.

6. Spôsob a ceny dodania

Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť pre jeden z dvoch spôsobov dodania tovaru:

6.1 Dopravca – Slovenská pošta

Pri objednávkach zasielaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky je k cene objednávky účtované poštovné a platba za dobierku. Poplatok 2,90 €.

6.2 Osobný odber – predávajúci dodá kupujúcemu tovar prostredníctvom vlastnej dopravy a zdarma v meste Michalovce.

 

6.3 Pri vybavovaní objednávky bude predávajúci kontaktovať spotrebiteľa a informovať ho o presnej cene za dodanie. Doba dodania dopravcom je do troch pracovných dní od vybavenia objednávky. Celková cena zásielky musí byť uhradená v eurách .

 

6.4 Pri zásielkach do krajín Európskej únie (mimo Slovenskej a Českej republiky), postupuje predávajúci v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, resp. dopravcu a spotrebiteľ uhradí celú sumu prepravy.

CENNÍK za dodanie tovaru spotrebiteľovi je platný iba pre územie Slovenskej republiky.

 

Pri objednávke nad 100,- EUR je poštovné zdarma.

7. Dodacia lehota

 

Objednaný tovar je predávajúci podľa dostupnosti a svojich prevádzkových možností povinný dodať v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dni spravidla do 2-5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Tovar sa považuje za dodaný doručením a odovzdaním na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako adresu dodania alebo osobným prebratím spotrebiteľom a zaplatením úplnej kúpnej ceny a úplnej ceny dodania.

V prípade, že je tovar dlhodobo nedostupný na sklade predajcu, túto skutočnosť predávajúci vyznačí v ponuke tovaru na e-shope www.zdravestavy.sk

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom je vždy uzatvorená na dobu určitú a končí sa prevzatím dodaného tovaru (ak je dodávka rozdelená na viac častí, prevzatím poslednej časti tovaru) spotrebiteľom a zaplatením úplnej kúpnej ceny a úplnej ceny dodania. Tým nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi.

8. Prevzatie zásielky

Spotrebiteľ je povinný zásielku vizuálne skontrolovať pri jej dodaní.
Spotrebiteľ je povinný zásielku prevziať, pokiaľ nevykazuje mechanické poškodenie obalu zásielky (natrhnutie, zamokrenie, deformácie rohov a pod.).

V opačnom prípade, ak spotrebiteľ zásielku ktorá vykazuje mechanické poškodenie – obalu zásielky neprevezme, vráti ju dopravcovi, vodič dopravcu, resp. predávajúceho, za prítomnosti spotrebiteľa spíše zápis o škode a obaja ho podpíšu. Spotrebiteľ si uchová jednu kópiu zápisu o škode a ďalej postupuje v zmysle reklamačného poriadku (bod II.) pre riešenie reklamácie u predávajúceho.

Spotrebiteľ tým, že podpíše doklad o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. dodací list (u vodiča predávajúceho), súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená.

Pokiaľ spotrebiteľ zásielku prevzal a následne zistil chybnú dodávku (t.j. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, alebo dodávky iného tovaru ako objednaného) môže riešiť reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku (bod II.) obchodných podmienok .

Ak spotrebiteľ nepreberie tovar na mieste, teda na adrese, ktorú uviedol pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietne od dopravcu prevziať tovar, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude zo strany predávajúceho uznaná a predávajúci si môže voči spotrebiteľovi uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

Záväzok spotrebiteľa trvá do času prevzatia dodaného tovaru a včasného a riadneho zaplatenia kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru.

II. Reklamačný poriadok

9. Doba minimálnej trvanlivosti

Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže spotrebiteľ reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie. U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov a drogérie, ktorých minimálna doba trvanlivosti presahuje 3 mesiace. U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a číselným údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch).

 

10. Reklamácia objednávky

Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.zdravestavy.sk, reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, reklamácia bude riešená po dohode so spotrebiteľom.

Spotrebiteľ si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

10.1. na mechanické poškodenie obalu zásielky, ale len v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode

10.2. na vadnú dodávku tovaru, pokiaľ zásielku prevzal

10.3. na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti.
Spotrebiteľ si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami, alebo nedodržaním podmienok skladovania.
Ďalší postup je uvedený v bode 11. – postup reklamácie.

11. Postup reklamácie

Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby spotrebiteľ informoval čo najskôr predávajúceho telefonicky na zákaznícke centrum – kontakt: tel. 0915 947 950, alebo e-mailom: obchod@zdravestavy.sk Predávajúci si so spotrebiteľom dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.

11.1 reklamácia mechanického poškodenia obalu zásielky

Spotrebiteľovi odporúčame kontaktovať predávajúceho čo najskôr. Po vzájomnej dohode, predávajúci obratom pošle spotrebiteľovi náhradnú zásielku s objednaným tovarom, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.

 

11.2 reklamácia vadnej zásielky

Spotrebiteľovi odporúčame vyplniť reklamačný lístok priložený k zásielke a kontaktovať predávajúceho. Predávajúci môže požiadať spotrebiteľa, aby reklamovaný tovar s vadou, v pôvodnom obale a dostatočne zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplneným reklamačným lístkom a kópiou dokladu o zaplatení, vrátane dopravy. Po vzájomnej dohode predávajúci pošle spotrebiteľovi žiadaný tovar, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.

11.3 reklamácia kvality tovaru

Spotrebiteľ odošle reklamovaný tovar v pôvodnom obale späť predávajúcemu v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priloží vyplnený reklamačný lístok.
Spotrebiteľ musí v reklamačnom lístku, alebo inej forme písomnej reklamácie, uviesť najmä svoje meno, priezvisko, adresu, číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie, prípadné aj dôkazy (dokumentačné fotografie ) o vade tovaru a kópiu dokladu o zaplatení s dopravou. Tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.
Predávajúci informuje spotrebiteľa písomne o uznaní resp. neuznaní oprávnenosti reklamácie. A o spôsobe jej vybavenia !

V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vráti sumu, ktorú za tovar zaplatil, alebo mu tovar dodá na výmenu, podľa vzájomnej dohody. Spotrebiteľ má nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ, ani predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa zo strany spotrebiteľa jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si u spotrebiteľa uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie. IV. Záverečné ustanovenia

 

11.4 Bližšie podmienky reklamačného poriadku sú uvedené v prílohe obchodných podmienok – reklamačný poriadok

11.5 Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od zmluvy.

 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý bol uvedený na formulári odstúpenia od zmluvy.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Spotrebiteľ, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) až do chvíle, kým ho predávajúci neinformoval o tom, že jeho objednávka bola splnená (vybavená), a teda zásielka expedovaná. V tom prípade je spotrebiteľ povinný zásielku prevziať v zmysle bodu 10.

12.2 Spotrebiteľ má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní (slovom štrnástich dní) odo dňa prevzatia tovaru.

12.3 Spotrebiteľ musí odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť predávajúcemu, na adresu , a to písomnou formou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci poskytol zároveň s tovarom. V každom prípade musí spotrebiteľ v ozname o odstúpení od zmluvy uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód, názov a počet kusov vráteného tovaru. Oznam musí spotrebiteľ podpísať a odoslať najneskôr v posledný deň danej lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu v pôvodnom neporušenom obale a nepoužitý. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

12.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, ktorú hradil spotrebiteľ pri preberaní tovaru. Predávajúci vykoná úhradu na účet, ktorý spotrebiteľ uvedie. Predávajúci vykoná úhradu do 14 dní od prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak spotrebiteľ splnil všetky podmienky uvedené vyššie a najmä zaslal tovar späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

12.5 Pokiaľ predávajúci nemôže objednávku spotrebiteľa riadne vybaviť, bez odkladu mu oznámi dôvod a navrhne riešenie. Ďalej postupuje predávajúci podľa dohody so spotrebiteľom.

12.6 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, rýchlo podliehajúci skaze, t.j. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.

12.7 Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

13. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar po prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy a v súlade s obchodnými podmienkami (bod 10 – reklamácia objednávky).

Predávajúci a spotrebiteľ sa v prípade sporných záležitostí vzniknutých z ich zmluvného vzťahu, vždy pokúsia o dohodu a písomné nesporové urovnanie veci.

14. Orgány dozoru

Orgánom dozoru pre kvalitu a bezpečnosť potravín je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.056 642 5001, 056 687 0411, 687 0414, fax 056 642 4536, Riaditel. MI@svps.sk.

Orgánom dozoru pre obchodnú činnosť je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto – Staré Mesto, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor; tel. tel. č. 055/6220 781, fax 055/ 6224 547, tn@soi.sk .

 

15. Ochrana osobných údajov

1.Prevádzkovateľom osobných údajov je ZAGRO Michalovce plus s.r.o., So sídlom Farská 32, 071 01 Michalovce, Slovensko, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2.. Prevádzkovateľ spracúva osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií- článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Plnenie zákonných povinností spoločnosti ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce

Spoločnosť ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ZAGRO Michalovce plus s.r.o., Farská 32, 071 01 Michalovce:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy

16. Vyjadrenie súhlasu

Odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Zmenené podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke
V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

17. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a spotrebiteľ.

2. Spotrebiteľ je povinný:

a) prevziať objednaný tovar.

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3.Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať spotrebiteľovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar. reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

18 . Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 10.02.2019